Projekty

Škola ako centrum vedy a výskumu

Neustále prehlbovanie spolupráce s praxou a rozrastajúca sa medzinárodná spolupráca KPHV s inými zahraničnými vysokoškolskými inštitúciami vedie k čoraz úspešnejšiemu zapojeniu sa do riešenia výskumných projektov rôznych grantových schém a agentúr.

Projekty VEGA

Experimentálne a teoretické štúdium progresívnych magneticky mäkkých materiálov so špecifickými vlastnosťami

Experimental and theoretical study of progressive soft magnetic materials with specific properties

 • Zodpovedná osoba:
  doc. RNDr. Denisa Olekšáková, PhD.
 • Číslo projektu:
  VEGA 1/0301/20
  Doba riešenia projektu:
  2020-2022

Projekty KEGA

Progresívne metódy vo výučbe fyziky v prvom roku bakalárskeho stupňa štúdia na FVT TUKE s možnosťou účasti potenciálnych zamestnávateľov z praxe

Progressive methods in education of physics in the first year of bachelor degree study at FMT TUKE with possible participation of potential employers from practice

 • Zodpovedná osoba:
  doc. RNDr. Denisa Olekšáková, PhD.
 • Číslo projektu:
  021TUKE-4/2020
  Doba riešenia projektu:
  2020-2022

Projekty APVV

Funkčné vlastnosti kompaktovaných kompozitov na báze magnetických častíc s povrchovo modifikovanými vlastnosťami

Functional properties of compacted composites based on magnetic particles with surface-modified properties

 • Zodpovedná osoba:
  zodpovedná osoba za FVT: doc. RNDr. Denisa Olekšáková, PhD., zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Peter Kollár, DrSc.
 • Číslo projektu:
  APVV 20-0072
  Doba riešenia projektu:
  2021-2025