Projekty

Škola ako centrum vedy a výskumu

Neustále prehlbovanie spolupráce s praxou a rozrastajúca sa medzinárodná spolupráca KPHV s inými zahraničnými vysokoškolskými inštitúciami vedie k čoraz úspešnejšiemu zapojeniu sa do riešenia výskumných projektov rôznych grantových schém a agentúr.

Projekty VEGA

Experimentálne a teoretické štúdium progresívnych magneticky mäkkých materiálov so špecifickými vlastnosťami

Experimental and theoretical study of progressive soft magnetic materials with specific properties

 • Zodpovedná osoba:
  doc. RNDr. Denisa Olekšáková, PhD.
 • Číslo projektu:
  VEGA 1/0301/20
  Doba riešenia projektu:
  2020-2022

Projekty KEGA

Progresívne metódy vo výučbe fyziky v prvom roku bakalárskeho stupňa štúdia na FVT TUKE s možnosťou účasti potenciálnych zamestnávateľov z praxe

Progressive methods in education of physics in the first year of bachelor degree study at FMT TUKE with possible participation of potential employers from practice

 • Zodpovedná osoba:
  RNDr. Lucia Gálisová, PhD.
 • Číslo projektu:
  021TUKE-4/2020
  Doba riešenia projektu:
  2020-2022

Inovatívne metódy a formy vzdelávania pre potreby a rozvoj jazykových komunikačných zručností v rámci technického odborného cudzojazyčného študijného materiálu

Innovative methods and forms of education for the needs and development of language communication skills within the technical professional foreign language study material

 • Zodpovedná osoba:
  PhDr. Marta Gluchmanová, PhD.
 • Číslo projektu:
  001TUKE-4/2019
  Doba riešenia projektu:
  2019-2021

Moderné technológie a inovácie vo výučbe fyziky na FVT TUKE

Modern technologies and innovations in the education of physics at FMT TUKE

 • Zodpovedná osoba:
  doc. RNDr. Denisa Olekšáková, Phd.
 • Číslo projektu:
  002TUKE-4/2019
  Doba riešenia projektu:
  2019-2021

Projekty APVV

Exotické kvantové stavy nízkorozmerných spinových a elektrónových systémov

Exotic quantum states of low-dimensional spin and electron systems

 • Zodpovedná osoba:
  zodpovedná osoba za FVT: RNDr. Lucia Gálisová, PhD., zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Jozef Strečka, PhD.
 • Číslo projektu:
  APVV 16-0186
  Doba riešenia projektu:
  2017-2021