Predmety štúdia

V rámci pedagogickej činnosti pracovníci katedry zabezpečujú výučbu vo všetkých bakalárskych, inžinierskych a doktorandských študijných programoch.

Matematika

Matematika (I. ročník Bc, zimný semester) Matematika (I. ročník Bc, zimný semester)

Absolvovaním daného predmetu študenti nadobudnú poznatky a vedomosti z teórie reálnej funkcie jednej reálnej premennej, budú ovládať základy diferenciálneho a integrálneho počtu funkcie jednej reálnej premennej.

Algebra a matematická analýza (I. ročník Bc, letný semester)

Absolvovaním daného predmetu študenti nadobudnú základné poznatky a vedomostiz lineárnej algebry, z diferenciálneho a integrálneho počtu funkcie viac premenných. Študenti by mali pochopiť princípy a metódy riešenia sústav lineárnych rovníc pomocou matíc a determinantov, princípy a metódy riešenia diferenciálnych rovníc a viacnásobných integrálov.

Cvičenie z matematiky (I. ročník Bc, zimný semester)

Cieľom predmetu Cvičenie z matematiky je zopakovanie a upevnenie si základných poznatkov zo stredoškolskej matematiky, čo má slúžiť ako základ pre úspešné zvládnutie štúdia vysokoškolskej matematiky a ďalších technických disciplín.

Aplikovaná matematika (I. ročník Ing, zimný semester)

Cieľom prednášok a cvičení predmetu Aplikovaná matematika je získať teoretické a praktické poznatky z vybraných numerických a štatistických metód so zameraním na tvorbu a aplikáciu algoritmov s ich využitím pri riešení konkrétnych aplikačných úloh, pri spracovanie súboru dát, resp. experimentálnych údajov a využití Laplaceovej transformácie v technike.

Fyzika

Fyzika (I. ročník Bc, letný semester) Fyzika (I. ročník Bc, letný semester)

Cieľom prednášok a numerických cvičení predmetu Fyzika je zvládnutie teoretických a experimentálnych poznatkov a zákonov z fyziky potrebných pre ďalšie štúdium technických disciplín.

Cvičenie z fyziky (I. ročník Bc, letný semester)

Cieľom predmetu Cvičenie z fyziky je zopakovanie a upevnenie si základných poznatkov zo stredoškolskej fyziky, čo má slúžiť ako základ pre úspešné zvládnutie štúdia vysokoškolskej fyziky a ďalších technických disciplín.

Jazyky

Anglický jazyk I (I. ročník Bc., zimný semester) Anglický jazyk I (I. ročník Bc., zimný semester)

Cieľom predmetu je rozvoj produktívnych komunikatívnych zručností v oblasti technickej angličtiny a tiež rozvoj komunikačných jazykových kompetencií a ich realizácia s použitím konkrétnych jazykových prostriedkov, ich nácvik prostredníctvom štyroch komunikačných zručností.

Anglický jazyk II (I. ročník Bc., letný semester)

Cieľom predmetu je rozvoj produktívnych komunikatívnych zručností v oblasti technickej angličtiny a tiež rozvoj komunikačných jazykových kompetencií a ich realizácia s použitím konkrétnych jazykových prostriedkov, ich nácvik prostredníctvom štyroch komunikačných zručností.

Anglický jazyk III (II. ročník Bc., zimný semester)

Cieľom predmetu je rozvoj produktívnych komunikatívnych zručností v oblasti technickej angličtiny a tiež rozvoj komunikačných jazykových kompetencií a ich realizácia s použitím konkrétnych jazykových prostriedkov, ich nácvik prostredníctvom štyroch komunikačných zručností.

Anglický jazyk IV (II. ročník Bc., letný semester)

Cieľom predmetu je rozvoj produktívnych komunikatívnych zručností v oblasti technickej angličtiny a tiež rozvoj komunikačných jazykových kompetencií a ich realizácia s použitím konkrétnych jazykových prostriedkov, ich nácvik prostredníctvom štyroch komunikačných zručností.

Ruský jazyk I (I. ročník Bc., zimný semester)

Cieľom predmetu je rozvoj produktívnych komunikatívnych zručností v oblasti technickej ruštiny a tiež rozvoj komunikačných jazykových kompetencií a ich realizácia s použitím konkrétnych jazykových prostriedkov, ich nácvik prostredníctvom štyroch komunikačných zručností.

Ruský jazyk II (I. ročník Bc., letný semester)

Cieľom predmetu je rozvoj produktívnych komunikatívnych zručností v oblasti technickej ruštiny a tiež rozvoj komunikačných jazykových kompetencií a ich realizácia s použitím konkrétnych jazykových prostriedkov, ich nácvik prostredníctvom štyroch komunikačných zručností.

Ruský jazyk III (II. ročník Bc., zimný semester)

Cieľom predmetu je rozvoj produktívnych komunikatívnych zručností v oblasti technickej ruštiny a tiež rozvoj komunikačných jazykových kompetencií a ich realizácia s použitím konkrétnych jazykových prostriedkov, ich nácvik prostredníctvom štyroch komunikačných zručností.

Ruský jazyk IV (II. ročník Bc., letný semester)

Cieľom predmetu je rozvoj produktívnych komunikatívnych zručností v oblasti technickej ruštiny a tiež rozvoj komunikačných jazykových kompetencií a ich realizácia s použitím konkrétnych jazykových prostriedkov, ich nácvik prostredníctvom štyroch komunikačných zručností.

Svetový jazyk v technickej praxi I (I. ročník Ing., zimný semester)

Cieľom predmetu je rozvoj produktívnych komunikatívnych zručností v oblasti technickej angličtiny, nemčiny a ruštiny a tiež rozvoj komunikačných jazykových kompetencií a ich realizácia.

Svetový jazyk v technickej praxi II (I. ročník Ing., letný semester)

Cieľom predmetu je rozvoj produktívnych komunikatívnych zručností v oblasti technickej angličtiny, nemčiny a ruštiny a tiež rozvoj komunikačných jazykových kompetencií a ich realizácia.

Humanitné vedy

Technika štúdia a rétorika (I. ročník Bc., zimný semester) Technika štúdia a rétorika (I. ročník Bc., zimný semester)

Problémy súvisiace so zvládnutím metodiky samostatného štúdia. Otázky - ako racionálne študovať, zásady správneho myslenia a problémy pamäti a zabúdania. Osobitná pozornosť je venovaná otázkam správneho vyjadrovania myšlienok v ústnejaj písomnej podobe a podstate rétoriky ako nevyhnutnej súčasti profilu vysokoškolského absolventa.

Filozofia techniky (I. ročník Bc., letný semester)

Filozofia techniky sleduje prehĺbenie a zlepšenie orientácie študentov v dejinách ľudstva prostredníctvom poznania dejín filozofie. Toto poznanie nie je samoúčelné, ale konkretizuje predstavy o spoločenskom vývoji vo vzájomnej prepojenosti filozofie na rozvoj prírodných a technických vied. Analýza filozofického a historického vývoja je realizovaná s ohľadom na súčasnosť a perspektívy do budúcnosti.

Priemyselná psychológia (I. ročník Bc., letný semester)

Cieľom a obsahom výučby predmetu Priemyselná psychológia je priblížiť poznatky z oblasti psychických procesov na postavenie a fungovanie človeka ako osobnosti v priemyselnej praxi, predovšetkým v pracovnom procese výrobnej praxe. Tieto poznatky majú napomôcť budúcemu absolventovi zvládnuť náročný proces adaptácie na podmienky praxe.

Priemyselná a inžinierska etika (II. ročník Ing., zimný semester)

Cieľom a obsahom výučby predmetu Priemyselná a inžinierska etika sú moderné technológie a ich vplyv na morálku a etiku, etické výzvy 21. storočia (nanotechnológie, technika, etika, zodpovednosť).

Šport

Hlavným cieľom predmetu Športová aktivita je prostredníctvom jednotlivých foriem telesnej výchovy a športu prispieť k regenerácií telesných a duševných síl študentov, k upevneniu ich zdravia a zvyšovaniu telesnej zdatnosti.

Hlavným cieľom predmetu Športová aktivita je prostredníctvom jednotlivých foriem telesnej výchovy a športu prispieť k regenerácií telesných a duševných síl študentov, k upevneniu ich zdravia a zvyšovaniu telesnej zdatnosti.

Hlavným cieľom predmetu Športová aktivita je prostredníctvom jednotlivých foriem telesnej výchovy a športu prispieť k regenerácií telesných a duševných síl študentov, k upevneniu ich zdravia a zvyšovaniu telesnej zdatnosti.

Hlavným cieľom predmetu Športová aktivita je prostredníctvom jednotlivých foriem telesnej výchovy a športu prispieť k regenerácií telesných a duševných síl študentov, k upevneniu ich zdravia a zvyšovaniu telesnej zdatnosti.