Predmety štúdia

V rámci pedagogickej činnosti pracovníci katedry zabezpečujú výučbu vo všetkých bakalárskych, inžinierskych a doktorandských študijných programoch.

Matematika

Vybrané kapitoly z matematiky I (1. ročník Bc., zimný semester) Vybrané kapitoly z matematiky I (1. ročník Bc., zimný semester)

Absolvovaním daného predmetu by mali študenti nadobudnúť základné vedomosti a zručnosti z lineárnej algebry, teórie funkcie jednej reálnej premennej. Študenti by mali pochopiť princípy a zvládnuť základné metódy diferenciálneho a integrálneho počtu funkcie jednej reálnej premennej a získať schopnosť aplikovať nadobudnuté matematické poznatky v technických vedách, najmä v študijných predmetoch technického zamerania. Výučba vybraných častí predmetu bude realizovaná využitím vhodného softvéru a PC techniky.

Vybrané kapitoly z matematiky II (1. ročník Bc., letný semester)

Absolvovaním daného predmetu by mali študenti nadobudnúť základné vedomosti a zručnosti z integrálneho počtu funkcie viacerých premenných. Študenti by mali pochopiť princípy a zvládnuť metódy riešenia diferenciálnych rovníc a tiež získať základné poznatky z popisnej štatistiky, a to aj s podporou vhodného softvéru a PC techniky. Cieľom predmetu je rozvíjať u študentov schopnosť aplikovať matematické poznatky v technických vedách.

Vybrané výpočtové metódy (1. ročník Bc., zimný semester)

Cieľom predmetu je priebežné dopĺňanie a upevňovanie poznatkov a zručností z lineárnej algebry, teórie funkcie jednej reálnej premennej, ako aj diferenciálneho a integrálneho počtu funkcie jednej reálnej premennej, získaných počas absolvovania povinného predmetu Vybrané kapitoly z matematiky I. Výučba vybraných častí predmetu bude realizovaná využitím vhodného softvéru.

Štatistické a numerické metódy (1. ročník Ing., zimný semester)

Cieľom predmetu je odovzdať študentom teoretické a praktické poznatky potrebné pre prácu s matematickými a fyzikálnymi modelmi a pre spracovanie experimentálnych údajov. Absolvovaním daného predmetu by mali študenti nadobudnúť základné vedomosti a zručnosti potrebné pre aplikáciu vybraných numerických metód, štatistických metód a Laplaceovej transformácie v technickej praxi. Študenti by mali pochopiť princípy a algoritmy metód numerickej matematiky a štatistiky, a tiež získať schopnosť aplikovať tieto metódy v technickej praxi. Vybrané state predmetu budú realizované s podporou vhodného softvéru a PC techniky.

Kvantitatívne metódy vo finančnom manažmente (1. ročník Ing., zimný semester)

Cieľom prednášok a cvičení z predmetu „Kvantitatívne metódy vo finančnom manažmente“ je získať teoretické a praktické poznatky z vybraných štatistických metód a z finančnej matematiky uplatniteľných v oblasti priemyselného manažmentu. Absolvovaním predmetu sa získajú základné vedomosti a zručnosti v oblasti štatistického spracovania dát, vrátane logických záverov pre prax, a rovnako aj v oblasti úrokovania, rentového a umorovacieho počtu, obligácií a akcií a obchodovania s cennými papiermi.

Vybrané state z matematiky (1. ročník PhD., letný semester)

Cieľom seminára je získať vedomosti a zručnosti z oblasti matematického modelovania a štatistického spracovania experimentálnych údajov s prihliadnutím na témy dizertačných prác doktorandov. Konkrétny obsah seminára (výber metód) stanovuje garant predmetu po konzultácii so školiteľmi doktorandov s cieľom poskytnúť doktorandom matematický aparát potrebný pre prípravu dizertačnej práce.

Fyzika

Fyzika (1. ročník Bc., letný semester) Fyzika (1. ročník Bc., letný semester)

Cieľom prednášok a cvičení z predmetu Fyzika je zvládnutie teoretických a experimentálnych poznatkov potrebných pre ďalšie štúdium technických disciplín.

Vybrané kapitoly z fyziky (1. ročník Bc., letný semester)

Cieľom predmetu je zopakovanie a upevnenie si základných poznatkov zo stredoškolskej fyziky a získanie zručností pri riešení úloh z vysokoškolskej fyziky, čo má slúžiť ako základ pre štúdium ďalších technických disciplín.

Meranie procesných veličín (2. ročník Bc., zimný semester)

Hlavným cieľom predmetu je osvojiť si princíp činnosti a charakteristiky snímačov pre meranie procesných veličín a oboznámiť sa s novými trendmi v oblasti merania procesných veličín.

Progresívne materiály (1. ročník Ing., letný semester)

Cieľom prednášok a cvičení z predmetu Progresívne materiály je oboznámenie sa so základnými poznatkami o štruktúre, technológii výroby a spracovania a aplikácii vybraných progresívnych materiálov.

Špeciálne snímače (1. ročník PhD., letný semester)

Cieľom predmetu je prehĺbenie poznatkov o meraní procesných veličín špeciálnymi snímačmi využívajúcimi najnovšie poznatky z oblasti elektroniky, optiky, nanotechnológií a meracej techniky.

Jazyky

Svetový jazyk I - Anglický jazyk (1. ročník Bc., zimný semester) Svetový jazyk I - Anglický jazyk (1. ročník Bc., zimný semester)

Cieľom predmetu je rozvoj produktívnych komunikatívnych zručností v oblasti technickej angličtiny a tiež rozvoj komunikačných jazykových kompetencií a ich realizácia s použitím konkrétnych jazykových prostriedkov, ich nácvik prostredníctvom štyroch komunikačných zručností.

Svetový jazyk II - Anglický jazyk (1. ročník Bc., letný semester)

Cieľom predmetu je rozvoj produktívnych komunikatívnych zručností v oblasti technickej angličtiny a tiež rozvoj komunikačných jazykových kompetencií a ich realizácia s použitím konkrétnych jazykových prostriedkov, ich nácvik prostredníctvom štyroch komunikačných zručností.

Svetový jazyk III - Anglický jazyk (2. ročník Bc., zimný semester)

Cieľom predmetu je rozvoj produktívnych komunikatívnych zručností v oblasti technickej angličtiny a tiež rozvoj komunikačných jazykových kompetencií a ich realizácia s použitím konkrétnych jazykových prostriedkov, ich nácvik prostredníctvom štyroch komunikačných zručností.

Svetový jazyk IV - Anglický jazyk (2. ročník Bc., letný semester)

Cieľom predmetu je rozvoj produktívnych komunikatívnych zručností v oblasti technickej angličtiny a tiež rozvoj komunikačných jazykových kompetencií a ich realizácia s použitím konkrétnych jazykových prostriedkov, ich nácvik prostredníctvom štyroch komunikačných zručností.

Svetový jazyk I - Nemecký jazyk (1. ročník Bc., zimný semester)

Cieľom predmetu je rozvoj produktívnych komunikatívnych zručností v oblasti technickej nemčiny a tiež rozvoj komunikačných jazykových kompetencií a ich realizácia s použitím konkrétnych jazykových prostriedkov, ich nácvik prostredníctvom štyroch komunikačných zručností.

Svetový jazyk II - Nemecký jazyk (1. ročník Bc., letný semester)

Cieľom predmetu je rozvoj produktívnych komunikatívnych zručností v oblasti technickej nemčiny a tiež rozvoj komunikačných jazykových kompetencií a ich realizácia s použitím konkrétnych jazykových prostriedkov, ich nácvik prostredníctvom štyroch komunikačných zručností.

Svetový jazyk III - Nemecký jazyk (2. ročník Bc., zimný semester)

Cieľom predmetu je rozvoj produktívnych komunikatívnych zručností v oblasti technickej nemčiny a tiež rozvoj komunikačných jazykových kompetencií a ich realizácia s použitím konkrétnych jazykových prostriedkov, ich nácvik prostredníctvom štyroch komunikačných zručností.

Svetový jazyk IV - Nemecký jazyk (2. ročník Bc., letný semester)

Cieľom predmetu je rozvoj produktívnych komunikatívnych zručností v oblasti technickej nemčiny a tiež rozvoj komunikačných jazykových kompetencií a ich realizácia s použitím konkrétnych jazykových prostriedkov, ich nácvik prostredníctvom štyroch komunikačných zručností.

Cudzí jazyk I - Slovenský jazyk pre zahraničných študentov (1. ročník Bc., zimný semester)

Cieľom predmetu je rozvoj produktívnych komunikatívnych zručností, komunikačných jazykových kompetencií a ich realizácia s použitím konkrétnych jazykových prostriedkov v oblasti technickej slovenčiny.

Cudzí jazyk II - Slovenský jazyk pre zahraničných študentov (1. ročník Bc., letný semester)

Cieľom predmetu je rozvoj produktívnych komunikatívnych zručností, komunikačných jazykových kompetencií a ich realizácia s použitím konkrétnych jazykových prostriedkov v oblasti technickej slovenčiny.

Svetový jazyk v technickej praxi I – Anglický jazyk (2. ročník Ing., zimný semester)

Cieľom predmetu je rozvoj komunikačných jazykových kompetencií v oblasti technickej angličtiny a ich realizácia s použitím konkrétnych jazykových prostriedkov, ich nácvik prostredníctvom štyroch komunikačných zručností.

Svetový jazyk v technickej praxi II – Anglický jazyk (2. ročník Ing., letný semester)

Cieľom predmetu je rozvoj komunikačných jazykových kompetencií v oblasti technickej angličtiny a ich realizácia s použitím konkrétnych jazykových prostriedkov, ich nácvik prostredníctvom štyroch komunikačných zručností.

Svetový jazyk v technickej praxi I – Nemecký jazyk (2. ročník Ing., zimný semester)

Cieľom predmetu je rozvoj komunikačných jazykových kompetencií v oblasti technickej nemčiny a ich realizácia s použitím konkrétnych jazykových prostriedkov, ich nácvik prostredníctvom štyroch komunikačných zručností.

Svetový jazyk v technickej praxi II – Nemecký jazyk (2. ročník Ing., letný semester)

Cieľom predmetu je rozvoj komunikačných jazykových kompetencií v oblasti technickej nemčiny a ich realizácia s použitím konkrétnych jazykových prostriedkov, ich nácvik prostredníctvom štyroch komunikačných zručností.

Anglický jazyk pre doktorandov (1. ročník PhD., letný semester)

Cieľom predmetu je rozvoj produktívnych komunikatívnych zručností v oblasti technickej angličtiny, nemčiny a ruštiny a tiež rozvoj komunikačných jazykových kompetencií a ich realizácia.

Šport

Športová aktivita I (2. ročník Bc., zimný semester) Športová aktivita I (2. ročník Bc., zimný semester)

Hlavným cieľom predmetu je prostredníctvom jednotlivých foriem telesnej výchovy a športu prispieť k regenerácií telesných a duševných síl študentov, k upevneniu ich zdravia a zvyšovaniu telesnej zdatnosti. Poskytovať základné teoretické a praktické vzdelanie z vybraných odvetví telesnej výchovy a športu. Utvárať kladný vzťah k pohybovej aktivite, k telesnej výchove a k športu. Výrazne prispievať k psychickému, sociálnemu a morálnemu vývinu študentov uplatňovaním telovýchovnej a športovej činnosti.

Športová aktivita II (2. ročník Bc., letný semester)

Hlavným cieľom predmetu je prostredníctvom jednotlivých foriem telesnej výchovy a športu prispieť k regenerácií telesných a duševných síl študentov, k upevneniu ich zdravia a zvyšovaniu telesnej zdatnosti. Poskytovať základné teoretické a praktické vzdelanie z vybraných odvetví telesnej výchovy a športu. Utvárať kladný vzťah k pohybovej aktivite, k telesnej výchove a k športu. Výrazne prispievať k psychickému, sociálnemu a morálnemu vývinu študentov uplatňovaním telovýchovnej a športovej činnosti.

Športová aktivita III (3. ročník Bc., zimný semester)

Hlavným cieľom predmetu je prostredníctvom jednotlivých foriem telesnej výchovy a športu prispieť k regenerácií telesných a duševných síl študentov, k upevneniu ich zdravia a zvyšovaniu telesnej zdatnosti. Poskytovať základné teoretické a praktické vzdelanie z vybraných odvetví telesnej výchovy a športu. Utvárať kladný vzťah k pohybovej aktivite, k telesnej výchove a k športu. Výrazne prispievať k psychickému, sociálnemu a morálnemu vývinu študentov uplatňovaním telovýchovnej a športovej činnosti.

Športová aktivita IV (3. ročník Bc., letný semester)

Hlavným cieľom predmetu je prostredníctvom jednotlivých foriem telesnej výchovy a športu prispieť k regenerácií telesných a duševných síl študentov, k upevneniu ich zdravia a zvyšovaniu telesnej zdatnosti. Poskytovať základné teoretické a praktické vzdelanie z vybraných odvetví telesnej výchovy a športu. Utvárať kladný vzťah k pohybovej aktivite, k telesnej výchove a k športu. Výrazne prispievať k psychickému, sociálnemu a morálnemu vývinu študentov uplatňovaním telovýchovnej a športovej činnosti.