KPHV budova

Katedra prírodných
a humanitných vied

Katedra prírodných a humanitných vied patrí medzi šesť katedier Fakulty výrobných technológii TU Košice so sídlom v Prešove. Katedra sa špecializuje na výučbu predmetov prírodovedného základu (ako sú matematika, fyzika), svetových jazykov (anglický jazyk, nemecký jazyk, ruský jazyk), spoločenských vied a zabezpečovanie predmetu športová aktivita a to vo všetkých študijných programoch a stupňoch štúdia v súlade so schválenou akreditáciou technického vzdelávania.

Študenti

Študenti nadobúdajú teoretické vedomosti, rozvíjajú prírodovedné myslenie, jazykový a humanitno-sociálny rozmer technicko-inžinierskej profesie, ktorý obohacuje ich potenciál pre úspešné zvládnutie štúdia, ale aj pre uplatniteľnosť v praxi, samostatnú prácu, prácu v tíme, riadenie malých kolektívov, štandardizovanú firemnú komunikáciu v cudzom jazyku a podobne.

Vzdelávanie

Dobré znalosti z prírodovedných predmetov (matematika, fyzika..), ako aj jazykové znalostí študentov sú základným predpokladom pre úspešné štúdium na Fakulte výrobných technológií a excelentné uplatnenie sa v praxi po ukončení štúdia.

Veda a výskum

Vedeckovýskumné zameranie katedry korešponduje s pedagogickou činnosťou zamestnancov. Zamestnanci katedry sa podieľajú na viacerých domácich aj zahraničných výskumných projektoch.

Šport

Katedra organizuje rôzne športové podujatia pre študentov, zamestnancov a širokú verejnosť, ako napríklad Mikulášsky turnaj (futbalový turnaj vo FUTSALE). Na Fakulte výrobných technológií sa každoročne koná silná ruka stredoškolákov východoslovenskej oblasti. Tento projekt podporilo aj Ministerstvo školstva. V roku 2014 bol na fakulte založený športový oddiel ŠK FVT SLAVIA TUKE Prešov.