Katedra prírodných a humanitných vied

Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove,
Technická univerzita v Košiciach

Dušan Knežo

prof. RNDr. Dušan Knežo, CSc.

profesor, vedúci katedry

č. dv. 006

 • dusan.knezo@tuke.sk
 • +421 55 602 6302
konzultačné hodiny
podľa dohody

Curriculum Vitae

 • 2015profesor, Technická univerzita v Košiciach, Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove, Katedra prírodných a humanitných vied
 • 2011inaugurácia (prof.) na Strojníckej fakulte Technickej univerzity v Košiciach vo vednom odbore Biomedicínske inžinierstvo
 • 2003 - 2015profesor, Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta, Katedra aplikovanej matematiky a informatiky
 • 1998 - 2003docent, Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta, Katedra aplikovanej matematiky a informatiky
 • 1998habilitácia (doc.) na Strojníckej fakulte Žilinskej univerzity v Žiline vo vednom odbore Aplikovaná matematika
 • 1988 - 1993vedecká ašpirantúra (CSc.) na Matematicko-fyzikálnej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave vo vednom odbore Matematická analýza
 • 1982 - 1998odborný asistent, Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta
 • 1982rigorózna skúška (RNDr.), Prírodovedecká fakulta Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach
 • 1980 - 1982asistent, Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta
 • 1975 - 1980vysokoškolské vzdelanie (Mgr.), Prírodovedecká fakulta Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach, odbor matematika-fyzika

Jazykové znalosti

 • Anglický jazyk, Ruský jazyk, Nemecký jazyk

Vedecká orientácia

 • matematicko-fyzikálne modelovanie, štatistické vyhodnocovania dát

Pedagogické aktivity

VEDENIE PREDNÁŠOK Z PREDMETOV:

Vybrané kapitoly z matematiky I, Vybrané kapitoly z matematiky II, Štatistické a numerické metódy, Kvantitatívne metódy vo finančnom manažérstve

Projekty

Koordinátor | spoluriešiteľ

 • KEGA 026TUKE-4/2016 Implementácia moderných informačno-komunikačných technológií do výučby prírodovedných a technických predmetov na fakultách technického zamerania (spoluriešiteľ)
 • KEGA 001TUKE-4/2019 Inovatívne metódy a formy vzdelávania pre potreby a rozvoj jazykových komunikačných zručností v rámci technického odborného cudzojazyčného študijného materiálu (spoluriešiteľ)
 • KEGA 002TUKE-4/2019 Moderné technológie a inovácie vo výučbe fyziky na FVT TUKE (spoluriešiteľ)
 • KEGA 021TUKE-4/2020 Progresívne metódy vo výučbe fyziky v prvom roku bakalárskeho stupňa štúdia na FVT TUKE s možnosťou účasti potenciálnych zamestnávateľov z praxe (spoluriešiteľ)

Členstvá

 • člen Vedeckej rady Fakulty výrobných technológií Technickej univerzity v Košiciach so sídlom v Prešove
 • člen redakčnej rady časopisu Interdisciplinarity in Theory and Practice, Rumunsko
 • člen Jednoty slovenských matematikov a fyzikov

Patenty

 • M. RIMÁR, M. FEDÁK, D. KNEŽO, P. ŠMERINGAI, Spojitý proporcionálne oneskorujúci filter zverejnená prihláška úžitkového vzoru SK 50096-2016 U1, Banská Bystrica : ÚPV SR - 2017. - 6 s.
 • M. RIMÁR, M. FEDÁK, D. KNEŽO, P. ŠMERINGAI, Spojitý proporcionálne oneskorujúci filter zverejnená patentová prihláška SK 50052-2016 A3, Banská Bystrica : ÚPV SR - 2018. - 5 s..

Významné publikácie

 • AAA: Porada, V., Šimšík, D., Majerník, J., Dolná, Z., Galajdová, A., Ivor, J., Križovský, S., Mesároš, M., Knežo, D., Andrejiová, M., Kelemen, M.: Identifikace osob podle dynamického stereotypu chůze, Karlovy Vary : Vysoka škola Karlovy Vary, 2010, 311 p., ISBN 978-80-87236-01-7
 • AAB: Živčák,J., Knežo, D.: Biomechanika hybnosti,Prešov : Prešovská univerzita, 2007, 205 s., ISBN 978-80-8068-675-8
 • ADC: Dudáš, J., Knežo, D., Feher, A., Ratajczak, H.: Electrical properties of Thulium thin films at low temperatures, Physica B, Vol. 165, no. 8 (1990), p. 217-218
 • ADC: Živčák,J., Šimšík, D., Knežo, D., Volf, J.: Electronic processing of local muscle disposition sensor output, The International Journal of Microcircuits and Electronic Packaging, Vol. 20, no. 1 (1997), p. 41-45, ISSN 1063-1674
 • ADE: Knežo, D.,Šoltés, V.: Existence and properties of nonoscillatory solutions of third order differential equation, Fasciculi Mathematici, No. 25 (1995), p. 63-74, - ISSN 0044-4413
 • ADC: Gálisová, L., Knežo, D.: Macroscopic ground-state degeneracy and magnetocaloric effect in the exactly solvable spin-12 Ising-Heisenberg double-tetrahedral chain, Physics Letters A. Vol. 382, no. 39 (2018), p. 2839-2845, ISSN 0375-9601
 • ADM: Knežo, D., Andrejiová, M., Kimáková, Z., Radchenko, S.: Determining of the optimal device lifetime using mathematical renewal models, TEM Journal, Vol. 5, no. 2 (2016), p. 121-125, ISSN 2217-8309
 • ADM: Rimár, M., Kulikov, A., Fedák, M., Knežo, D., Husár, J.: Analysis of forced ventilation and conditioning in summer conditions, TEM Journal. Vol. 7, no. 2 (2018), p. 255-262, ISSN 2217-8309
 • AEC: Knežo, D., Vagaská, A.: Monte Carlo Method Application and Generation of Random Numbers by Usage of Numerical Methods, Models and Theories in Social systems, Cham (Švajčiarsko), Springer Nature, s. 197-207, ISBN 978-3-030-00083-7

Ocenenia

 • 2016 - Zlatá medaila Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach
 • 2015 - Zlatá medaila Fakulty baníctva, ekológie a geotechnológií Technickej univerzity v Košiciach
 • 2014 - Strieborná medaila Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach
 • 2013 - Bronzová medaila Technickej univerzity v Košiciach