Katedra prírodných a humanitných vied

Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove,
Technická univerzita v Košiciach

Alena Vagaská

doc. PaedDr. Alena Vagaská, PhD.

odborná asistentka

005

 • alena.vagaska@tuke.sk
 • 055/6026421
konzultačné hodiny
podľa dohody

Curriculum Vitae

 • 1995odborný asistent na Fakulte výrobných technológií TUKE, (do roku 1996 FOŠ TUKE)
 • 2014 - 2017vedúca katedry, TUKE, FVT, Katedra matematiky, informatiky a kybernetiky
 • 2001 - 2004(PhD.) UKF v Nitre, Fakulta prírodných vied, doktorandské štúdium
 • 2001 - 2001(PaedDr.) Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta prírodných vied, rigorózne konanie, študijný odbor: učiteľstvo akademických predmetov – matematika.
 • 1988 - 1993(Mgr.) Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, Pedagogická fakulta, učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov - matematika

Jazykové znalosti

 • Anglický jazyk

Vedecká orientácia

 • 240 Matematika a štatistika, 170 Inžinierstvo a technológie

Pedagogické aktivity

VEDENIE CVIČENÍ Z PREDMETOV:

Aplikovaná matematika, Algebra a matematická analýza, Matematika

Projekty

Koordinátor | spoluriešiteľ

 • VEGA 1/0205/19 Výskum vplyvu konštrukčného riešenia komponentov zariadenia WEDM na kvalitu obrobeného povrchu, 2019–2022 (spoluriešiteľ)
 • KEGA 002TUKE-4/2019 Moderné technológie a inovácie vo výučbe fyziky na FVT TUKE, 2019 –2021 (spoluriešiteľ)
 • APVV-16-0192 Výskum zvyšovania energetickej účinnosti viacvalentných systémov na báze obnoviteľných zdrojov energií, 2016–2021 (spoluriešiteľ)
 • APVV SK-CZ-2013-0138 Modelovanie a simulácia elektropneumatických mechatronických sústav na báze umelých svalov, 2014-2015 (koordinátor, ukončený)
 • KEGA 026TUKE-4/2016 Implementácia moderných informačno-komunikačných technológií do výučby prírodovedných a technických predmetov na fakultách technického zamerania, 2016–2018 (koordinátor, ukončený)
 • KEGA 004TUKE-4/2017 Implementácia výskumu matematického modelovania vzťahu mikrogeometrie povrchu na výsledné kvalitatívne parametre súčiastok vyrobených trieskovým obrábaním do predmetov nového študijného programu Technológie automobilovej výroby, 2017–2019 (spoluriešiteľ, ukončený)
 • ŠF EÚ, ITMS 2622022 26220220103 Výskum a vývoj inteligentných nekonvenčných aktuátorov na báze umelých svalov, 2010-2015 (spoluriešiteľ, ukončený)
 • ŠF EÚ, ITMS 26110230018 Balík inovatívnych prvkov pre reformu vzdelávania na TUKE, 2010- 2013 (spoluriešiteľ, ukončený)
 • VEGA 1/0881/13 Výskum algoritmov a metód prediktívneho riadenia spaľovacích procesov biomasy, 2013–2015 (spoluriešiteľ, ukončený)
 • VEGA 1/0738/14 Štúdium koróznej odolnosti povlakovaných oceľových plechov pre použitie v automobilovom priemysle, 2014–2016 (spoluriešiteľ, ukončený)
 • KEGA 013TUKE-4/2014 Rozvoj profesijných kompetencií a počítačových zručností pedagógov i študentov so zreteľom na pokročilé techniky navrhovania technických zariadení a simulácie ich správania sa vo výrobnom procese, 2014-2016 (spoluriešiteľ, ukončený)
 • VEGA 1/0345/08 Modelovanie a simulácia mechatronických systémov pre strojárstvo. 2008- 2010 (spoluriešiteľ, ukončený)

Zahraničné pobyty

 • ZČU Plzeň, Česká republika

Členstvá

 • člen Jednoty slovenských matematikov a fyzikov

Patenty

 • M. Balara, A. Vagaská, A. Hošovský: Výkonová riadiaca jednotka padáka ovladaného pneumatickými umelými svalmi Zverejnená prihláška úžitkového vzoru č. 50081-2014 : Vestník ÚPV SR č.: 052015/ Milan Balara, Alena Vagaská, Alexander Hošovský - Banská Bystrica : ÚPV SR - 2015. - 7 s..
 • M. Balara, A. Vagaská: Diskrétny derivačný filter úžitkový vzor č. 6546 : Vestník ÚPV SR 102013/ Milan Balara, Alena Vagaská - Banská Bystrica : ÚPV SR - 2013. - 4 s..
 • M. Balara, A. Vagaská, Majovská: Reléovo-proporcionálno- integračno-derivačný ústredný člen regulátora s oneskorením Zverejnená prihláška úžitkového vzoru č. 50082-2014 : Vestník ÚPV SR č.: 022015/ Milan Balara, Alena Vagaská, Mária Tóthová - Banská Bystrica : ÚPV SR - 2015. - 8 s..

Významné publikácie

 • M. GOMBÁR, A. VAGASKÁ, M. HARNIČÁROVÁ, J. VALÍČEK, M. KUŠNEROVÁ, A. CZÁN, J. KMEC: Experimental Analysis of the Influence of Factors Acting on the Layer Thickness Formed by Anodic Oxidation of Aluminium. In: Coatings. - Basel (Švajčiarsko) : MDPI Roč. 9, č. 1 (2019), s. 1-21 [print]. - ISSN 2079-6412
 • E. Spišák, M. Gombár, J. Kmec, A. Vagaská, E. Fechová, P. Michal, J. Piteľ, D. Kučerka: Effect of the Electrolyte Temperature and the Current Density on a Layer Microhardness Generated by the Anodic Aluminium Oxidation. In: Advances in Materials Science and Engineering. Vol. 2015 (2015), art. ID 659846, p. 1-9. - ISSN 1687-8434 Spôsob prístupu: http://www.hindawi.com/journals/amse/...
 • M. Badida, M. Gombár, A. Mašlejová, L. Sobotová, J. Kmec, A. Vagaská: Evaluation of zinc coating quality by statistical methods. In: Przemysl Chemiczny. Vol. 94, no. 12 (2015), p. 2146-2149. - ISSN 0033-2496 Spôsob prístupu: http://www.sigma-not.pl/czasopisma- 62-przemysl- chemiczny.html...
 • A. Vagaská, M. Gombár: Comparison of usage of different neural structures to predict AAO layer thickness . In: Tehnicki Vjesnik - Technical Gazette. Vol. 24, no. 2 (2017), p. 333-339. - ISSN 1330-3651
 • P. Michal, A. Vagaská, E. Fechová, M. Gombár, D. Kozak: Effect of Electrolyte Temperature on the Thickness of Anodic Aluminium Oxide (AAO) Layer . In: Metalurgija. Vol. 55, no. 3 (2016), p. 403-406. - ISSN 1334-2576 Spôsob prístupu: http://hrcak.srce.hr/metalurgija?lang=en...