Katedra prírodných a humanitných vied

Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove,
Technická univerzita v Košiciach

Denisa Olekšáková

doc. RNDr. Denisa Olekšáková, PhD.

docentka, prodekanka pre vzdelávanie

Bayerova 1, č. dv. 110

 • denisa.oleksakova@tuke.sk
 • +421 55 602 6403
konzultačné hodiny
podľa dohody

Curriculum Vitae

 • 2019 - 2022docent, Technická univerzita v Košiciach, Fakulta výrobných technológií v Prešove, Katedra prírodných a humanitných vied
 • 2017 - 2019odborný asistent, Technická univerzita v Košiciach, Fakulta výrobných technológií v Prešove, Katedra prírodných a humanitných vied
 • 2007 - 2017odborný asistent, Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta, Katedra aplikovanej matematiky a informatiky
 • 2006 - 2007výskumný pracovník, Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, Prírodovedecká fakulta, Ústav fyzikálnych vied
 • 2002 - 2006Prírodovedecká fakulta UPJŠ Košice, PhD štúdium v študijnom odbore: fyzika kondenzovaných látok a akustika
 • 1997 - 2002Prírodovedecká fakulta UPJŠ Košice, učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov matematika-fyzika

Jazykové znalosti

 • Anglický jazyk

Vedecká orientácia

 • materiálový výskum, magneticky mäkké materiály

Pedagogické aktivity

VEDENIE PREDNÁŠOK Z PREDMETOV:

Fyzika, Meranie procesných veličín, Progresívne materiály

VEDENIE CVIČENÍ:

Fyzika, Vybrané kapitoly z fyziky, Vybrané kapitoly z matematiky I, Vybrané kapitoly z matematiky II, Výpočtové numerické metódy

Pozvané prednášky:

1. Magneticky mäkké feromagnetiká na báze Fe-Ni (24. konferencia slovenských fyzikov, 3.-5.9.2019, Žilinská univerzita, Žilina); 2. Magnetic materials with specific properties (Funkčné kompozitné materiály, 16.10.2018, SAV Košice); 3. Structure and magnetic properties of ferromagnetic alloys based on Fe-Ni(Institute for Metallic Materials, Dresden, Nemecko, 2005); 4. Magnetic properties of permalloy (Politechnika Radomska, Radom, Poľsko, 2005); 5. Magnetic properties of soft magnetic material Fe-Ni, University of Lodz (Lodz, Poľsko, 2005)

Projekty

Koordinátor | spoluriešiteľ

 • VEGA 1/0301/20 Experimentálne a teoretické štúdium progresívnych magneticky mäkkých materiálov so špecifickými vlastnosťami (vedúci projektu)
 • KEGA 002TUKE-4/2019 Moderné technológie a inovácie vo výučbe fyziky na FVT TUKE (vedúci projektu)
 • VEGA 1/0143/20 Magnetizačné procesy kompozitov s magnetickými časticami s modifikovaným povrchom (spoluriešiteľ)
 • KEGA 021TUKE-4/2020 Progresívne metódy vo výučbe fyziky v prvom roku bakalárskeho stupňa štúdia na FVT TUKE s možnosťou účasti potenciálnych zamestnávateľov z praxe (spoluriešiteľ)
 • APVV-15- 0115 - Dizajn štruktúry a funkčných vlastností magneticky mäkkých kompozitných materiálov na báze 3-d prechodných kovov (spoluriešiteľ, ukončený)
 • VEGA 1/0377/2016 - Magnetizačné a relaxačné procesy v magnetických časticiach a kompozitoch (spoluriešiteľ, ukončený)
 • VEGA 1/0330/2015 - Elektromagnetické vlastnosti magneticky mäkkých kompozitných materiálov (spoluriešiteľ, ukončený)
 • KEGA 051TUKE-4/2017 - Implementácia blended e-learningu v procese výučby technického anglického jazyka pre novoakreditované študijné programy na Fakulte výrobných technológií Technickej Univerzity v Košiciach (spoluriešiteľ, ukončený)
 • KEGA 072TUKE-4/2014 - Matematická podpora vzdelávania v biomedicínskom inžinierstve s orientáciou na prácu v špecializovaných laboratóriách (spoluriešiteľ, ukončený)
 • VEGA 1/0862/2012 - Štúdium vplyvu parametrov feromagnetika a izolantu na výsledné magnetické vlastnosti kompozitných materiálov pre elektrotechniku (spoluriešiteľ, ukončený)
 • VEGA 1/0861/2012 - Vplyv interakcie feromagnetických častíc na báze železa na magnetické vlastnosti kompozitných materiálov (spoluriešiteľ, ukončený)
 • ESF - 2007 - Transformácia prírodovedných študijných programov a ich poskytovanie v anglickom jazyku (spoluriešiteľ, ukončený)
 • VEGA 1/4020/2007 – Výskum štruktúrnych a magnetických vlastností amorfných, nanofázových a nanokompozitných systémov na báze 3-d prechodových prvkov Fe, Co, Ni (spoluriešiteľ, ukončený)
 • APVT-20- 008404 – Štúdium štruktúrnych a magnetických vlastností nanofázových a amorfných systémov na báze 3-d prechodových prvkov Fe, Co, Ni (spoluriešiteľ, ukončený)

Zahraničné pobyty

 • Hasylab Hamburg, Nemecko
 • Univerzita Lodz, Lodz, Poľsko
 • Institute for Metallic Materials IFW Drážďany, Nemecko
 • Politechnika Radomska, Radom, Poľsko

Členstvá

 • člen Slovenskej fyzikálnej spoločnosti
 • člen Jednoty slovenských matematikov a fyzikov
 • člen redakčnej rady medzinárodného časopisu Magnetochemistry

Významné publikácie

 • ADC: D. Olekšáková, P. Kollár, J. Füzer, Low Frequency Core Losses Components of FeNiMo Powder Compacted Materials, Acta Physica Poonica A. Vol. 133, no. 3 (2018) 639-641.
 • ADC: P. Kollár, D. Olekšáková, V. Vojtek, J. Füzer, M. Fáberová, R. Bureš, Steinmetz law for ac magnetized iron-phenolformaldehyde resin soft magnetic composites, Journal of Magnetism and Magnetic Materials. vol. 424 (2017) 245-250.
 • ADC: D. Olekšáková, P. Kollár, J. Füzer, F. Onderko, S. Dobák, J. Viňáš, M. Fáberová, R. Bureš, Magnetic properties of sintered Fe50Co50 powder cores, Acta Physica Poonica A. Vol. 131, no. 4 (2017) 807-809.
 • ADC: D. Olekšáková, J. Füzer, P. Kollár, J. Bednarčík, C. Lathe, Isobaric thermal expansion and isothermal compression of powdered NiFe based alloys studied by in-situ EDXRD, Acta Physica Polonica A, 125 no. 3 (2014).
 • ADC: D. Olekšáková, J. Füzer, P. Kollár, S. Roth: Components of the core losses under low frequency magnetic field of the bulk Ni–Fe compacted powder material, Journal of Magnetism and Magnetic Materials, vol. 333 (2013) 18-21.

Ocenenia

 • 2009 - 3. miesto v súťaži mladých fyzikov organizovanou Slovenskou fyzikálnou spoločnosťou