RÝCHLOKURZ STREDOŠKOLSKEJ MATEMATIKY

Milé študentky, milí študenti!                                                          РУССКИЙ ЯЗЫК

Katedra prírodných a humanitných vied FVT TUKE pre vás aj v akademickom roku 2021/2022 organizuje tradičný RÝCHLOKURZ STREDOŠKOLSKEJ MATEMATIKY, ktorý je zameraný na dôkladné zopakovanie si a precvičenie stredoškolského učiva z matematiky. Cieľom kurzu je zjednotiť úroveň vašich vedomostí zo stredoškolskej matematiky a pripraviť vás na bezproblémové zvládnutie vysokoškolskej matematiky a ďalších odborných predmetov využívajúcich matematický aparát. 

Kurz je vhodný pre všetkých vás, ktorí máte pocit, že vaše vedomosti z matematiky nebudú pre úspešné štúdium na našej fakulte postačujúce, ako aj pre tých, pre ktorých bola matematika na strednej škole strašiakom.

Tematické okruhy kurzu:

  • úpravy algebraických výrazov, operácie so zlomkami;
  • riešenie lineárnych a kvadratických rovníc a nerovníc, lineárna a kvadratická funkcia;
  • základy vektorového počtu, analytická geometria v rovine;
  • základné operácie s maticami, výpočet determinantov;
  • riešenie sústav lineárnych rovníc.

Kroky, ktoré je potrebné robiť najneskôr do 31. augusta 2021:

  1. Vyplňte elektronickú prihlášku
  2. Zaplaťte poplatok 40 €

Informácie o platbe:

Cena za kurz: 40 €
IBAN: SK77 8180 0000 0070 0008 1877
Variabilný symbol: 106006
Adresát: Fakulta výrobných technológií TUKE, Bayerova 1, 080 01 Prešov
Termín splatnosti: najneskôr do 31. augusta 2021

Správa pre prijímateľa: Meno a Priezvisko účastníka

Ak zvolíte platbu bankovým prevodom na účet, nezabudnite správne uviesť variabilný symbol a Meno a Priezvisko účastníka v kolónke „Správa pre prijímateľa“.

V prípade neúčasti sa poplatok za kurz nevracia.

Podrobnejšie informácie o priebehu kurzu, časový harmonogram, ako aj miesto a čas prvého stretnutia vám bude zaslaný na e-mailové adresy uvedené v prihláške najneskôr do 5. septembra 2021.

Tešíme sa na vašu účasť!