Projekty

Škola ako centrum vedy a výskumu

Neustále prehlbovanie spolupráce s praxou a rozrastajúca sa medzinárodná spolupráca KPHV s inými zahraničnými vysokoškolskými inštitúciami vedie k čoraz úspešnejšiemu zapojeniu sa do riešenia výskumných projektov rôznych grantových schém a agentúr.

Projekty KEGA

Inovatívne metódy a formy vzdelávania pre potreby a rozvoj jazykových komunikačných zručností v rámci technického odborného cudzojazyčného študijného materiálu

Innovative methods and forms of education for the needs and development of language communication skills within the technical professional foreign language study material

 • Zodpovedná osoba:
  PhDr. Marta Gluchmanová, PhD.
 • Číslo projektu:
  001TUKE-4/2019
  Doba riešenia projektu:
  2019-2021

Moderné technológie a inovácie vo výučbe fyziky na FVT TUKE

Modern technologies and innovations in the education of physics at FMT TUKE

 • Zodpovedná osoba:
  doc. RNDr. Denisa Olekšáková, Phd.
 • Číslo projektu:
  002TUKE-4/2019
  Doba riešenia projektu:
  2019-2021

Projekty APVV

Exotické kvantové stavy nízkorozmerných spinových a elektrónových systémov

Exotic quantum states of low-dimensional spin and electron systems

 • Zodpovedná osoba:
  zodpovedná osoba za FVT: RNDr. Lucia Gálisová, PhD., zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Jozef Strečka, PhD.
 • Číslo projektu:
  APVV 16-0186
  Doba riešenia projektu:
  2017-2021

Dizajn štruktúry a funkčných vlastností magneticky mäkkých kompozitných materiálov na báze 3-d prechodných kovov

Design of the structure and the functional properties of soft magnetic 3-d transitions metals based composites

 • Zodpovedná osoba:
  zodpovedná osoba za FVT: doc. RNDr. Denisa Olekšáková, Phd. , zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Peter Kollár, DrSc.
 • Číslo projektu:
  APVV-15-0115
  Doba riešenia projektu:
  2016-2019