Projekty

Škola ako centrum vedy a výskumu

Neustále prehlbovanie spolupráce s praxou a rozrastajúca sa medzinárodná spolupráca KPHV s inými zahraničnými vysokoškolskými inštitúciami vedie k čoraz úspešnejšiemu zapojeniu sa do riešenia výskumných projektov rôznych grantových schém a agentúr.

Projekty VEGA

Magnetoelektrický a magnetokalorický jav v exaktne riešiteľných mriežkovo-štatistických modeloch

Magnetoelectric and magnetocaloric effect in exactly solvable lattice-statistical models

 • Zodpovedná osoba:
  zodpovedná osoba za FVT: RNDr. Lucia Gálisová, PhD., zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Jozef Strečka, PhD.
 • Číslo projektu:
  VEGA 1/0043/16
  Doba riešenia projektu:
  2016-2019

Elektromagnetické vlastnosti magneticky mäkkých kompozitných materiálov

Electromagnetic properties of soft magnetic composite materials

 • Zodpovedná osoba:
  zodpovedná osoba za FVT: RNDr. Denisa Olekšáková, Phd. , zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Ján Füzer, CSc.
 • Číslo projektu:
  VEGA 1/0330/2016
  Doba riešenia projektu:
  2015-2018

Magnetizačné a relaxačné procesy v magnetických časticiach a kompozitoch

Magnetization and relaxation processes in magnetic particles and composites

 • Zodpovedná osoba:
  zodpovedná osoba za FVT: RNDr. Denisa Olekšáková, Phd. , zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Peter Kolár, CSc.
 • Číslo projektu:
  VEGA 1/0377/2016
  Doba riešenia projektu:
  2016-2019

Projekty KEGA

Implementácia blended e-learningu v procese výučby technického anglického jazyka pre novoakreditované študijné programy na Fakulte výrobných technológií Technickej Univerzity v Košiciach

Implementation of blended e-learning in the process of teaching technical English for newly accredited study programs at the Faculty of Production Technologies of the Technical University in Košice

 • Zodpovedná osoba:
  zodpovedný riešiteľ: PhDr. Rimma Bielousová, PhD.
 • Číslo projektu:
  051TUKE-4/2017
  Doba riešenia projektu:
  2017-2018

Implementácia moderných informačno-komunikačných technológií do výučby prírodovedných a technických predmetov na fakultách technického zamerania.

Implementation of Modern Information and Communication Technologies in Education of Natural Science and Technical Subjects at Technical Faculties

 • Zodpovedná osoba:
  zodpovedný riešiteľ: PaedDr. Alena Vagaská, PhD.
 • Číslo projektu:
  KEGA 026TUKE-4/2016
  Doba riešenia projektu:
  2016-2018

Implementácia nových technológií v oblasti výroby a uskladnenia vodíka a ich transformácia do edukačného procesu pre zvýšenie kvality vzdelávania v odbore energetické stroje a zariadenia.

Implementation of new technologies in the production and hydrogen storage field and their transformation in educational process for increasing the quality of education in the power machines and equipments branch.

 • Zodpovedná osoba:
  zodpovedná osoba za FVT: Mgr. Gabriel Harčarik, PhD., zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Natália Jasminská, PhD.
 • Číslo projektu:
  005TUKE-4/2016
  Doba riešenia projektu:
  2016-2018

Projekty APVV

Exotické kvantové stavy nízkorozmerných spinových a elektrónových systémov

Exotic quantum states of low-dimensional spin and electron systems

 • Zodpovedná osoba:
  zodpovedná osoba za FVT: RNDr. Lucia Gálisová, PhD., zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Jozef Strečka, PhD.
 • Číslo projektu:
  APVV 16-0186
  Doba riešenia projektu:
  2017-2021

Dizajn štruktúry a funkčných vlastností magneticky mäkkých kompozitných materiálov na báze 3-d prechodných kovov

Design of the structure and the functional properties of soft magnetic 3-d transitions metals based composites

 • Zodpovedná osoba:
  zodpovedná osoba za FVT: RNDr. Denisa Olekšáková, Phd. , zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Peter Kollár, CSc.
 • Číslo projektu:
  APVV-15-0115
  Doba riešenia projektu:
  2016-2019