Predmety štúdia

V rámci pedagogickej činnosti pracovníci katedry zabezpečujú výučbu vo všetkých bakalárskych, inžinierskych a doktorandských študijných programoch.

Matematika

Matematika (I. ročník Bc, zimný semester) Matematika (I. ročník Bc, zimný semester)

Absolvovaním daného predmetu študenti nadobudnú poznatky a vedomosti z teórie reálnej funkcie jednej reálnej premennej, budú ovládať základy diferenciálneho a integrálneho počtu funkcie jednej reálnej premennej.

Algebra a matematická analýza (I. ročník Bc, letný semester)

Absolvovaním daného predmetu by mali študenti nadobudnúť základné poznatky a vedomosti z lineárnej algebry, z diferenciálneho a integrálneho počtu funkcie viac premenných. Študenti by mali pochopiť princípy a metódy riešenia sústav lineárnych rovníc pomocou matíc a determinantov, princípy a metódy riešenia diferenciálnych rovníc a viacnásobných integrálov – a to aj s

Cvičenie z matematiky (I. ročník Bc, zimný semester)

Cieľom predmetu Cvičenia z matematiky je zopakovanie a upevnenie si základných poznatkov zo stredoškolskej matematiky, čo má slúžiť ako základ pre úspešné zvládnutie štúdia vysokoškolskej matematiky a ďalších technických disciplín.

Aplikovaná matematika (I. ročník Ing, zimný semester)

Cieľom prednášok a cvičení z predmetu „Aplikovaná matematika“ je získať teoretické a praktické poznatky z vybraných numerických a štatistických metód so zameraním na tvorbu a aplikáciu algoritmov s ich využitím pri riešení konkrétnych aplikačných úloh, pri spracovanie súboru dát, resp. experimentálnych údajov a využití Laplaceovej transformácie v technike. Vybrané numerické a štatistické metódy budú prednášané a cvičené s podporou PC techniky.

Fyzika

Fyzika (I. ročník Bc, letný semester) Fyzika (I. ročník Bc, letný semester)

Cieľom prednášok a numerických cvičení z predmetu Fyzika je zvládnutie teoretických a experimentálnych poznatkov potrebných pre ďalšie štúdium technických disciplín.

Cvičenie z fyziky (I. ročník Bc, letný semester)

Cieľom predmetu Cvičenia z fyziky je zopakovanie a upevnenie si základných poznatkov zo stredoškolskej fyziky, čo má slúžiť ako základ pre štúdium ďalších technických disciplín.

Jazyky

Anglický jazyk I (I. ročník Bc., zimný semester) Anglický jazyk I (I. ročník Bc., zimný semester)

Rozvoj produktívnych komunikatívnych zručností v oblasti technickej angličtiny. Rozvoj komunikačných jazykových kompetencií a ich realizácia s použitím konkrétnych jazykových prostriedkov, ich nácvik prostredníctvom štyroch komunikačných zručností.

Anglický jazyk II (I. ročník Bc., letný semester)

Rozvoj produktívnych komunikatívnych zručností v oblasti technickej angličtiny. Rozvoj komunikačných jazykových kompetencií a ich realizácia s použitím konkrétnych jazykových prostriedkov, ich nácvik prostredníctvom štyroch komunikačných zručností.

Anglický jazyk III (II. ročník Bc., zimný semester)

Rozvoj produktívnych komunikatívnych zručností v oblasti technickej angličtiny. Rozvoj komunikačných jazykových kompetencií a ich realizácia s použitím konkrétnych jazykových prostriedkov, ich nácvik prostredníctvom štyroch komunikačných zručností.

Anglický jazyk IV (II. ročník Bc., letný semester)

Rozvoj produktívnych komunikatívnych zručností v oblasti technickej angličtiny. Rozvoj komunikačných jazykových kompetencií a ich realizácia s použitím konkrétnych jazykových prostriedkov, ich nácvik prostredníctvom štyroch komunikačných zručností.

Ruský jazyk I (I. ročník Bc., zimný semester)

Rozvoj produktívnych komunikatívnych zručností v oblasti technickej angličtiny. Rozvoj komunikačných jazykových kompetencií a ich realizácia s použitím konkrétnych jazykových prostriedkov, ich nácvik prostredníctvom štyroch komunikačných zručností.

Ruský jazyk II (I. ročník Bc., letný semester)

Rozvoj produktívnych komunikatívnych zručností v oblasti technickej angličtiny. Rozvoj komunikačných jazykových kompetencií a ich realizácia s použitím konkrétnych jazykových prostriedkov, ich nácvik prostredníctvom štyroch komunikačných zručností.

Ruský jazyk III (II. ročník Bc., zimný semester)

Rozvoj produktívnych komunikatívnych zručností v oblasti technickej angličtiny. Rozvoj komunikačných jazykových kompetencií a ich realizácia s použitím konkrétnych jazykových prostriedkov, ich nácvik prostredníctvom štyroch komunikačných zručností.

Ruský jazyk IV (II. ročník Bc., letný semester)

Rozvoj produktívnych komunikatívnych zručností v oblasti technickej angličtiny. Rozvoj komunikačných jazykových kompetencií a ich realizácia s použitím konkrétnych jazykových prostriedkov, ich nácvik prostredníctvom štyroch komunikačných zručností.

Svetový jazyk v technickej praxi I (I. ročník Ing., zimný semester)

Rozvoj produktívnych komunikatívnych zručností v oblasti technickej angličtiny. Rozvoj komunikačných jazykových kompetencií a ich realizácia s použitím konkrétnych jazykových prostriedkov, ich nácvik prostredníctvom štyroch komunikačných zručností.

Svetový jazyk v technickej praxi II (I. ročník Ing., letný semester)

Rozvoj produktívnych komunikatívnych zručností v oblasti technickej angličtiny. Rozvoj komunikačných jazykových kompetencií a ich realizácia s použitím konkrétnych jazykových prostriedkov, ich nácvik prostredníctvom štyroch komunikačných zručností.

Humanitné vedy

Technika štúdia a rétorika (I. ročník Bc., zimný semester) Technika štúdia a rétorika (I. ročník Bc., zimný semester)

Problémy racionalizácie vysokoškolského štúdia. Vysokoškolské štúdium ako forma intenzívnej duševnej činnosti. Ako dosiahnuť sústredenú pozornosť. Domáca príprava - základ vysokoškolského štúdia. Informačná revolúcia 20. storočia a ako ju zvládnuť. Metodika samostatného štúdia a individuálna práca s knihou. Význam a zásady správneho myslenia a problémy pamäti. Úvod do rétoriky. Technika ústnej reči. Rečnícke žánre. Rétorika v priemyselno-výrobnej, manažérskej a komerčnej oblasti. Obchodné rokovanie z hľadiska rétoriky.Neverbálna komunikácia. Individuálne vystúpenia študentov vo forme prezentácie.

Filozofia techniky (I. ročník Bc., letný semester)

Filozofia, technika, filozofia techniky - vznik na prelome 19. a 20. Stor. Vznik a vývoj filozofie od hľadania prvopočiatkov sveta. Stredoveká filozofia a názory na techniku. Renesančná a novoveká filozofia. Osvietenectvo a miesto vedy a techniky. Zmena postavenia filozofie na prelome 19. a 20. Storočia (úloha fyziky). Historicko – filozofické premeny vedy, techniky a výroby. Vedecko – technický pokrok a jeho odraz vo filozofii. Postmoderna. Globalizácia, vzťah príroda – človek – technika – ekologická kríza. Environmentálny filozofia a trvalo – udržateľný rozvoj. Filozofické aspekty moderných technológií na prelome 20.a 21. storočia, riziká nanotechnológií.

Priemyselná psychológia

Predmet priemyselnej psychológie. Psychologické atribúty priemyselnej praxe. Ľudia v podniku – organizácii, človek ako osobnosť v pracovnom procese. Interakcia a komunikácia v organizácii, sociálne poznávanie. Komunikačné zručnosti a komunikačné techniky. Konflikt a vyjednávanie. Typológia podnikovej kultúry a psychológia interkultúrnej komunikácie. Psychologická rovina problémov v zamestnaneckých vzťahoch. Psychológia zdravia. Fyzikálne podmienky pracovnej činnosti a ich vplyv na psychiku človeka.

Základy práva a BOZP (III. ročník Bc., letný semester)

Základné právne pojmy - pojem práva, úloha a funkcie práva. Právny systém SR. Základy ústavného práva SR - ústavná charakteristika SR. Prvky právneho vzťahu, interpretácia práva. Subjekty právneho vzťahu: právna subjektivita, fyzické osoby, právnické osoby. Objekty právneho vzťahu. Predpoklady právneho vzťahu. Právna zodpovednosť (pojem, druhy, predpoklady vzniku).Obchodné právo. Obchodný register. Živnosť a živnostenský register. Základné princípy podnikania pojem podnikania, obchodné meno, konanie podnikateľa, právne formy podnikania. Pracovné právo. Pojem pracovné právo. Základy legislatívy, teórie a praxe bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Zásady prevencie poškodenia zdravia pri práci, hodnotenia rizík vyplývajúcich z pracovnej činnosti a eliminácie týchto rizík. Pracovný úraz.

Priemyselná a inžinierska etika (II. ročník Ing., zimný semester)

Aplikovaná etika v inžinierskom povolaní a priemyselnej praxi. Whistleblowing – konflikt etiky so záujmami podnikania. Roviny zodpovednosti – všeobecná morálna zodpovednosť inžiniera za bezpečnosť a zdravie. Informačné technológie a práca s informáciami.Computer ethics – NETIKETA. UNESCO - svetová etická komisia pre vedecké poznanie a technológie (COMEST) – potreba dvojitej kompetencie. FEANI- Federácia európskych národných inžinierskych zväzov.Aktuálne morálno-etické problémy súčasných moderných technológií. Nanotechnológie. Environmentálne manažérstvo a spoločenská zodpovednosť. Etické aspekty digitalizácie výroby – INDUSTRY 4.Humanistické kritériá rozvoja techniky – trvalo udržateľný rozvoj.Inžinierske etické kódexy – význam, tvorba a implementácia v praxi a vo výrobnom podniku.

Šport

Športová aktivita I, II, III, IV (I., II. ročník Bc., zimný semester, letný semester) Športová aktivita I, II, III, IV (I., II. ročník Bc., zimný semester, letný semester)

Hlavným cieľom predmetu športová aktivita je prostredníctvom jednotlivých foriem telesnej výchovy a športu prispieť k regenerácií telesných a duševných síl študentov, k upevneniu ich zdravia a zvyšovaniu telesnej zdatnosti.