Čo sa práve deje na katedre - Aktuality

September 2018
REPETITÓRIÁ STREDOŠKOLSKEJ MATEMATIKY A FYZIKY pre študentov 1. ročníka Fakulty výrobných technológií TU Košice
  • Top aktualita

Katedra prírodných a humanitných vied Fakulty výrobných technológií Technickej univerzity v Košiciach so sídlom v Prešove (FVT TUKE) organizuje repetitórium stredoškolskej matematiky a repetitórium stredoškolskej fyziky pre študentov prijatých do 1. ročníka bakalárskeho štúdia na FVT TUKE.

Detail aktuality
IMPLEMENTÁCIA BLENDED LEARNINGU DO PROCESU VÝUČBY CUDZÍCH JAZYKOV NA FVT
  • 21.05.2018

Implementácia blended learningu do procesu výučby cudzích jazykov na FVT. Študijný materiál a online kurzy sú prístupné na webovej stránke EnGeRu s využitím celouniverzitnej platformy Moodle: www.tuke.sk/fvt-engeru

Detail aktuality

Fotogaléria

Žiaden záznam

Aktuálne projekty na katedre - veda a výskum

Projekty

Projekty VEGA

Magnetoelektrický a magnetokalorický jav v exaktne riešiteľných mriežkovo-štatistických modeloch

Magnetoelectric and magnetocaloric effect in exactly solvable lattice-statistical models

Projekty KEGA

Implementácia blended e-learningu v procese výučby technického anglického jazyka pre novoakreditované študijné programy na Fakulte výrobných technológií Technickej Univerzity v Košiciach

Implementation of blended e-learning in the process of teaching technical English for newly accredited study programs at the Faculty of Production Technologies of the Technical University in Košice

Projekty APVV

Exotické kvantové stavy nízkorozmerných spinových a elektrónových systémov

Exotic quantum states of low-dimensional spin and electron systems